Algemeen:

#Kinderopvangtoeslag
#Huisregels
#Privacyverklaring (AVG)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang Bernefertier is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Hierdoor heeft u recht op kinderopvangtoeslag.
U kunt een proefberekening maken op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulp/toeslagen/

LRKP nummer:   146699890
KVK nummer:      51715074

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisregels


Openingstijden:
Kinderopvang Bernefertier is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.30u.
De dagen en tijden waarop de opvang plaatsvindt gaan in overleg met de gastouder en worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht verstrekt door het gastouderbureau.

Tarieven:
De gastouder brengt voor de gastouderopvang een vergoeding aan de ouder in rekening van €5,50 per kind per uur. Tijdens weekend en feestdagen geldt er een uurtarief van €8,25 (150%)
De gastoudervergoeding geldt voor het lopende jaar. Per 1 januari van elk volgend jaar komen gasouder en ouder (indien gewenst) opnieuw de gastoudervergoeding overeen en leggen deze schriftelijk vast.

De gastoudervergoeding is exclusief bureaukosten van het gastouderbureau.
Het gastouderbureau maakt aan de hand van het af te nemen uren een berekening en geeft ouders het uurtarief door wat ingevuld dient te worden bij de Belastingdienst zodat de ouder kinderopvangtoeslag kan aanvragen.

Af te nemen uren:
Er geld een minimale uren afname:
- Per dag 2 uur
- Per maand 20 uur voor dagopvang en/of 10 uur voor buitenschoolse opvang

Flexibele opvang:
Flexibele uren dienen minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven te worden via e-mail.
Later opvangdagen doorgeven of aanpassen is mogelijk maar dan is er kans dat er op de gewenste dag geen ruimte meer is om opvang af te nemen.

Betaling vergoeding:
Op basis van de door de gastouder geregistreede uren en het overeengekomen uurtarief stelt het gastouderbureau een overzicht voor de gastoudervergoeding op.
De termijn van betaling van deze vergoeding is vóór de 21e van de volgende maand.
Het gastouderbureau vervult ten opzichte van de gastouder de kassiersfunctie.
Dit betekent dat de ouder de gastoudervergoeding betaalt op de door het gastouderbureau vermelde bankrekeningnummer en dat de gastoudervergoeding binnen vijf kalenderdagen wordt doorbetaald aan de gastouder.
Als de ouder de gastoudervergoeding niet tijdig betaalt, is dit aan te merken als wanprestatie.
De gastouder zal de ouder op de niet-betaling aanspreken en kan mogelijk de opvang tijdelijk stoppen.

Vakantie en sluitingsdagen:
Minimaal 2 maanden van tevoren geeft de gastouder haar vakantie door.
Aan het begin van het nieuwe jaar wordt een lijst met gesloten dagen verstrekt aan de ouders.
Ouders geven hun vakantie minimaal 1 maand van tevoren door.
Meer dan 2 vrije dagen valt onder vakantie aanvraag, bij niet tijdig doorgeven worden de afgesproken uren doorberekend i.v.m. de beschikbaarheid.

Op nationale feestdagen is de opvang gesloten.

Ruildagen:
Ruilen van dagen is toegestaan, mits het maximale kindaantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt.

Wen uren:
Er kan gebruik gemaakt worden van wen uren, dit is vaak twee keer 2 uren, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos.
Zijn er meer uren gewenst om te wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief.
Het is fijn als in deze wen uren (bij een baby), een slaap- en voedingsmoment valt.
Tijdens de wen uren dienen ouders bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Voeding:
De ouders/verzorger zorgt voor:   Een gevulde broodtrommel, speciale voeding en baby voeding
De gastouder zorgt voor:              Fruit, tussendoortjes en drinken

Verzorging:
De gastouder verzorgt de verzorgingsmaterialen zoals luiers, billendoekjes, beddengoed.
Indien kinderen luiers kleiner dan maat 3 of grote dan maat 5 nodig hebben, dient dit door de ouder/verzorger meegegeven te worden.

Halen en brengen:
Mocht het voorkomen dat een ouder het niet redt om op tijd te zijn door file o.i.d., dient dit z.s.m. doorgegeven te worden, dan is he tin de meeste gevallen geen probleem.
Indien het kind door derden gehaald wordt, dient dit van tevoren aangegeven te worden door de ouder. Als dit vooraf niet is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met de ouders opgenomen, eerder wordt een kind niet meegegeven.

Ziekte van het op te vangen kind:
Bij ziekte van het op te vangen kind, waardoor geen gastouderopvang behoeft te worden geboden, stelt de ouder de gastouder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
De afgesproken opvanguren worden, tijdens de ziekte tot een maximum van één week, doorberekend.

Onder ziekte wordt verstaan:
- meer dan 38.5 gragen koorts
- besmettelijke ziekten
- diarree
- overgeven

Het kind wordt tijdens de opvang ziek:
Wanneer het kind tijdens de opvang ziek wordt dient de ouder/verzorger het kind binnen 1.5 uur, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen.
De uren dat het kind niet aanwezig is geweest ten gevolg van ziekte, worden op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.

Medicijnen:
In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afpsraken over gemaakt zijn en vastgesteld worden middels een schriftelijke verklaring.
De ouder blijft zelf verantwoordelijk.

Ziekte van de gastouder:
Bij ziekte van de gastouder stelt zij de ouder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
De ouder is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder of oppas, het gastouderbureau kan daarmee helpen.

Gevolgen ziekte, vakanties en absentie van de gastouder:
Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van de gastouder, heeft de gastouder geen recht op de overeengekomen gastoudervergoeding voor de uren dat zij niet beschikibaar was om de gastouderopvang te verzorgen.

Ernstig ongeval:
Bij een ernstig ongeval van het kind schakelt de gastouder eerst de meest aangewezen hulpverlener in. Daarna neemt de gastouder zo spoedig mogelijk contact op met de ouder.

Ongevallenregistratieformulier:
Bij een (bijna) ongeval van het kind dient de gastouder het ongevallen registratieformulier in te vullen. De gastouder verstrekt binnen een week van het ongeval een kopie van dit formulier aan de ouder en het gastouderbureau.

Hygiëne en veiligheid:
Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen bij binnenkomst uitgedaan.
Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar harte gerold en gekropen kan worden.
Het kind kan hier op slofzokken, sokken of blote voeten lopen.
Ouders wordt verzocht bij het brengen en halen hun schoenen uit te trekken of schoenhoesjes over de schoenen te dragen.
Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waar gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op locatie aanwezig om in te zien.

Contact met ouders:
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van het kind een korte overdracht van informatie plaats.
Indien een gesprek gewenst is om even uitgebreid over een kind te praten, dan kan dit worden aangegeven en plannen we een afspraak, dit kan ook telefonisch indien gewenst.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met het kind gaat doormiddel van WhatsApp of telefoon.

Contact:
Rianne Rodenburg
Kinderopvang Bernefertier
0653319428
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bernefertier.frl

Privacy:
De ouder en gastouder verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van de gastouderopvang vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
De ouder en gastouder zijn bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn er mee bekend dat zij bij vermoeden van kindermishandeling melding kunnen doen bij het gastouderbureau.

Aansprakelijkheid:
De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvang.
Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, de gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Looptijd en opzegtermijn:
De overeenkomst van opdracht is aangegaan met ingang van de datum van ondertekening van de overeenkomst en loopt door totdat het jongste kind het voortgezet onderwijs volgt, met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Overige:
Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Kinderopvang Bernefertier per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring:


Persoonsgegevens die ik verwerk:
Kinderopvang Bernefertier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de opvang diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en/of uw kind(eren):
~ Voor- en achternaam
~ Geslacht
~ Geboorteplaats
~ Geboortedatum
~ Adresgegevens
~ Telefoonnummer
~ E-mailadres
~ Bankrekeningnummer
~ Burgerservicenummer
~ Toestemmingsformulieren
~ Kindvolgsysteem

Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk:
~ Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
~ Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen
~ Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
~ Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
~ uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig:
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en daarvoor heb ik passende maatregelen getroffen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
~ De laptop is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord
~ Het papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten kast
~ Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de beveiligde website van het gastouderbureau.
Deze website is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens:
~ Buiten de gastouder om heeft alleen het gastouderbureau en de GGD inspecteur toegang tot uw gegevens.

Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden:
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonlijke gegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die ik van u bezig naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact:
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, kunt u via de contactgegevens contact met mij opnemen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------